Θέμα: Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων για κυρτά πολύεδρα

Επιβλέπων: Βασίλειος Δρακόπουλος

Στοιχεία επικοινωνίας:

210-2280867

vasilios@di.uoa.gr

Στόχοι

Η εν λόγω πτυχιακή εργασία αφορά στη θεωρητική μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων για κυρτά πολύεδρα. Συγκεκριμένα στοχεύει στην εύρεση κατάλληλων αλγορίθμων για την επίλυση δύο συγκεκριμένων προβλημάτων καθώς και στην αποδοτική υλοποίησή τους.

Αντικείμενο

            Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αλγορίθμων για κυρτά πολύεδρα. Συγκεκριμένα εστιάζουμε στα εξής :

 

(α) Υπολογισμός της τομής δύο κυρτών πολυέδρων,

(β) Υπολογισμός του όγκου ενός κυρτού πολυέδρου.

 

Η πρώτη φάση εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας περιλαμβάνει την μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και την επιλογή των κατάλληλων αλγορίθμων, δίνοντας έμφαση στην αποδοτικότητά τους. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την υλοποίηση των αλγορίθμων αυτών σε γλώσσα προγραμματισμού C/C++ καθώς και (προαιρετικά) κατάλληλης γραφικής διεπαφής για την παρουσιάση των αποτελεσμάτων.

Η εργασία περιλαμβάνει

Χ Σχεδιασμό και ανάπτυξη συστήματος

  Συγκριτική επισκόπηση ή μελέτη, και πλαίσιο αξιολόγησης

  Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων

Χ Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων

Σχετιζόμενα μαθήματα

ΘΠ02, ΘΠ07, ΘΠ11

 

 

Απαιτούμενος εξοπλισμός

ΤΙ

ΠΟΥ

Visual Studio

θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή του φοιτητή

 

 

 

Απαιτήσεις παρουσίας

Ο φοιτητής γενικά θα εργάζεται στον χώρο του. Απαιτούνται τέσσερις συναντήσεις το μήνα με τον επιβλέποντα στο Ε.Κ.Π.Α.

 

Άλλες προϋποθέσεις

ΤΙ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΗΜΑΣΙΑ

γνώση Αγγλικών

καλή

απαραίτητη

γνώση C/C++

πολύ καλή

απαραίτητη

γνώση OpenGL

καλή

προαιρετική