Περιγραφή

 Περιεχόμενα

 Επικοινωνία

 Διαφάνειες

 Σφάλματα 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 


Α.Μπεμ - Θ.Θεοχάρης

Συνεργάτες :      Α. Καραμπάση
                         Γ. Παπαϊωάννου
                         Ν. Πλατής
 

         Τα Γραφικά με Υπολογιστή (Computer Graphics) εφαρμόζονται στο σχεδιασμό (Computer Aided Design), στην τηλεοπτική και   κινηματογραφική εικόνα, στην ιατρική, στις διαφημίσεις, στην προσομοίωση, σε παιχνίδια και σε πολλούς άλλους τομείς.

        Το βιβλίο αυτό εξετάζει τις αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η δημιουργία συνθετικής εικόνας και παρουσιάζει τους βασικότερους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται. Δεν βασίζεται σε κάποιο πακέτο γραφικών για λόγους γενικότητας. Περιλαμβάνει τελευταία ερευνητικά αποτελέσματα και πλήρη λίστα αναφορών. Οι αλγόριθμοι περιγράφονται είτε σε φυσική γλώσσα είτε σε ψευδοκώδικα με βάση τη γλώσσα C.

        Το παρόν βιβλίο μπορεί να καλύψει δύο προπτυχιακά και ένα μεταπτυχιακό μάθημα στα Γραφικά, αλλά απευθύνεται και στο δημιουργό συνθετικής εικόνας που θέλει να κατανοήσει τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται στα πακέτα γραφικών.

        Μια εκτενής σειρά διαφανειών διδασκαλίας σε ηλεκτρονική μορφή (Powerpoint) είναι διαθέσιμη. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους συγγραφείς.


 
 
 


          (1ου επιπέδου)
 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
1.1 Γενικά
1.2 Τεχνολογία
1.3 Επισκόπηση Περιεχομένων

Κεφάλαιο 2 : Αλγόριθμοι Παράστασης Βασικών Σχημάτων σε Πλεγματικές Οθόνες
2.1 Αλγόριθμοι Σχεδίασης Ευθειών
2.2 Αλγόριθμος Σχεδίασης Κύκλου
2.3 Αλγόριθμοι Σχεδίασης Κωνικών Τομών
2.4 Χρωματισμός Πολυγώνων
2.5 Ταύτιση (Aliasing)
2.6 RasterOp
2.7 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 3 : Μετασχηματισμοί 2Δ/3Δ και Συστήματα Συντεταγμένων
3.1 Διανυσματικοί Χώροι
3.2 Συσχετισμένοι Μετασχηματισμοί (Affine Transformations)
3.3 (Γραμμικοί) Μετασχηματισμοί στις Δύο Διαστάσεις
3.4 Ομογενείς Συντεταγμένες
3.5 Σύνθεση Μετασχηματισμών
3.6 Γεωμετρικές Ιδιότητες
3.7 Παραδείγματα Διδιάστατων Μετασχηματισμών
3.8 Διδιάστατοι Μετασχηματισμοί Παράστασης (Window -to-Viewport Transformation)
3.9 Παραδείγματα Διδιάστατων Μετασχηματισμών Παράστασης
3.10 Πίνακες Μετασχηματισμών στο Χώρο Τριών Διαστάσεων
3.11 Παραδείγματα Τριδιάστατων Μετασχηματισμών
3.12 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 4 : Αποκοπή (Clipping)
4.1 Αποκοπή στις Δύο Διαστάσεις
4.2 Αποκοπή στις Τρεις Διαστάσεις
4.3 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 5 : Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης
5.1 Προβολές 3Δ σε 2Δ
5.2 Παραδείγματα Προβολών
5.3 Μετασχηματισμός Παρατήρησης Ι
5.4 Μετασχηματισμός Παρατήρησης ΙΙ
5.5 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 6 : Μοντέλα και Δομές Παράστασης Αντικειμένων και Εικόνων
6.1 Το Πολυγωνικό Μοντέλο
6.2 Δικυβικές Επιφάνειες
6.3 Υποδιαίρεση Χώρου
6.4 Άλλα Μοντέλα Παράστασης Αντικειμένων
6.5 Παράσταση Εικόνων
6.6 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 7 : Παραμετρικές Καμπύλες και Επιφάνειες
7.1 Παραστάσεις Καμπυλών
7.2 Καμπύλες Bezier
7.3 Καμπύλες B-Spline
7.4 Καμπύλες Παρεμβολής
7.5 Παραμετρικές Επιφάνειες
7.6 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 8 : Αλγόριθμοι Απόκρυψης
8.1 Γενικά
8.2 Διαγραφή Πίσω Επιφανειών
8.3 Αλγόριθμοι Απόκρυψης Ακμών
8.4 Αλγόριθμοι Απόκρυψης Επιφανειών
8.5 Απόκρυψη Τριδιάστατων Μαθηματικών Επιφανειών
8.6 Άλλα Θέματα Απόκρυψης
8.7 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 9 : Χρώμα
9.1 Ασπρόμαυρο Φως
9.2 Μοντέλα Χρώματος
9.3 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 10 : Μοντέλα και Αλγόριθμοι Φωτισμού
10.1 Η Φυσική της Ανάκλασης
10.2 Το Μοντέλο Ανάκλασης του Phong
10.3 Αλγόριθμοι Φωτισμού με Βάση το Μοντέλο Phong
10.4 Διαφάνεια (Transparency)
10.5 Το Μοντέλο των Cook και Torrance
10.6 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 11 :  Απεικόνιση Υφής και Αναγλύφου (Texture Mapping - Bump Mapping)
11.1 Εισαγωγή
11.2 Απεικόνιση Χάρτη Υφής
11.3 Συναρτησιακή Υφή
11.4 Μετασχηματισμοί στο Xώρο της Υφής
11.5 Αναπαράσταση Αναγλύφου
11.6 Σύνθετη Υφή
11.7 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 12 : Αλγόριθμοι Παρακολούθησης Ακτίνας (Ray Τracing)
12.1 Εισαγωγή
12.2 Βασική Μέθοδος Παρακολούθησης Ακτίνας
12.3 Τομές Ακτίνας με Αντικείμενα
12.4 Μέθοδοι Επιτάχυνσης Αλγόριθμου Παρακολούθησης Ακτίνας
12.5 Παρακολούθηση Ακτίνας και Animation
12.6 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 13 : Προηγμένα Μοντέλα και Αλγόριθμοι Φωτισμού
13.1 Κίνητρα
13.2 Τροποποιήσεις του Αλγόριθμου Παρακολούθησης Ακτίνας
13.3 Μοντέλα Γενικού Φωτισμού
13.4 Το Μοντέλο Radiosity

Κεφάλαιο 14 : Συνθετικές Ταινίες (Animation)
14.1 Εισαγωγή
14.2 Τεχνικές Παρεμβολής
14.3 Μεθοδολογίες Δημιουργίας Συνθετικών Εικόνων
14.4 Μεταμόρφωση (Morphing)
14.5 Ασκήσεις
 


 
 
 

        Θ. Θεοχάρης

       Α. Καραμπάση
       Γ. Παπαϊωάννου
       Ν. Πλατής