Γραφικά: Αρχές και Αλγόριθμοι

Σφάλματα 1ης Ανατύπωσης

Τελευταία ενημέρωση: 20 / 09 / 2000

v προτελευταία γραμμή της πρώτης παραγράφου Να διαγραφεί η λέξη "εκτενής". 
vii τίτλος της παρ. 2.1.1 ...εξίσωση ευθείας ... εξίσωση ευθείας)
1 6η γραμμή κατανοήει κατανοήσει
2 περίπου στη μέση [Suth74b] [Suth74β]
2 τελευταία γραμμή της 1ης παραγράφου multimedia πολυμέσα (multimedia)
2 1η γραμμή της 2ης παραγράφου όριμη ώριμη
4 3 γραμμές πριν από την παρ. 1.2.1 μεταβάλλουν μεταβάλουν
5 3η παράγραφος χρωματικό σύστημα χρωματικό μοντέλο (4 φορές)
6 τελευταία γραμμή παρατηρήσει απεικονίσει
9 1η γραμμή της 2ης παραγράφου χρωματικό σύ-στημα χρωματικό μοντέλο
11 4 γραμμές πριν από το σχήμα έσβηνε έσβησε
12 3η γραμμή στη 2η παράγραφο της 1.2.2  μυνη-μάτων μηνυ-μάτων
50 2η γραμμή ή η (χωρίς τόνο)
51 σχήμα Λείπει η λεζάντα Σχήμα 2.28:  Παράδειγμα αλγορίθμου A-buffer.
60 1η γραμμή θα μπορούσε μπορεί
69 λίγο πάνω από τη μέση ... των σημείων P1, P2, ...  ... των σημείων P0, P1, P2, ... (τα P με γραμμή, είναι σημεία)
69 στην επόμενη γραμμή ... των σημείων Φ(P1), Φ(P2), ...  ... των σημείων Φ(P0), Φ(P1), Φ(P2), ... (τα P με γραμμή, είναι σημεία)
85 στη λύση του παραδείγματος 3.2 να ανάγουμε να αναγάγουμε
87 3η γραμμή του βασικούς τους βασικούς
89 3η γραμμή του παραδείγματος 3.4 να γίνει κατά α μονάδες να γίνει κατά a μονάδες (το a λατινικό)
90 1η γραμμή να ανάγουμε να αναγάγουμε
92 1η γραμμή μετά το σχήμα να ανάγουμε να αναγάγουμε
92 Βήμα 2 γωνία θ γωνία -θ
93 στη σχέση που δίνει τον πίνακα ML ο τρίτος πίνακας έχει πρώτη γραμμή  [ 0   1   0 ] 1   0   0 ]
96 7η γραμμή καλλυτερεύει καλυτερεύει
96 2 γραμμής πριν από το τέλος της πρώτης παραγράφου PDCs PDCS
99 1η γραμμή σχετικό λόγο λόγο διαστάσεων
99 3η γραμμή της τελευταίας παραγράφου σχετικό λόγο πλευρών λόγο διαστάσεων
102 περίπου στη μέση, στον πίνακα Ν το 3ο στοιχείο της 2ης γραμμής είναι 1/18 -1/18
103 σχήμα 3.22 η γωνία θ σημειώνειται με τόξο να σημειωθεί με βελάκι (αριστερόστροφο)
109 στον πίνακα SHxz(a, b) το 1ο στοιχείο της 1ης γραμμής είναι 0 1
111 τελευταία γραμμή πριν το παράδειγμα 3.13 από αυτό
112 Βήμα 2 γωνία -θ2 γωνία θ2
[Σημείωση: Η στροφή γίνεται κατά τη γωνία θ2 όπως σημειώνεται στο σχήμα 3.26, η οποία όμως είναι αρνητική.]
112 Βήμα 2 Ry(-θ2) Ry(θ2)
113 στις σχέσεις λίγο πιο κάτω από τη μέση sin(-θ2) = -sin(θ2)
cos(-θ2) = cos(θ2)
sin(θ2)
cos(θ2)
[Σημείωση: το μείον στο τελευταίο κλάσμα του ημιτόνου παραμένει, γιατί η γωνία είναι αρνητική.]
113 τελευταία παράγραφο Ry(-θ2) Ry(θ2) (δύο φορές)
114 στον πίνακα Α(v) στην αρχή της σελίδας   το βελάκι στον παρονομαστή των στοιχείων πρέπει να φύγει: |a|
114 στη μέση της σελίδας, στη σχέση για το Α(v)-1 -θ2
θ2
θ2 (δύο φορές)
2
116 δύο τελευταίες γραμμές ...θέτοντας λ = sqrt(2) έχουμε ...άρα λ = sqrt(2), επομένως έχουμε
123 προτελευταία γραμμή του κώδικα midpoint (p1, midpoint (P1,
131 πρώτη γραμμή της παρ. 4.1.3.1 [Suth74a] [Suth74α]
141 4η γραμμή ανεικείμενα αντικείμενα
141 7η γραμμή τριασδιάστατα τρισδιάστατα
145 Σχήμα 5.4 Λείπει ένα τμήμα της διακεκομμένης γραμμής στο αντικείμενο
146 2η γραμμή της παρ. 5.1.2.2 χαρκτηρίζεται χαρακτηρίζεται
153 σχήμα 5.14 η αρχή των αξόνων σημειώνεται Χ Ο (με επιγράμμιση, ως σημείο)
154 3η γραμμή ... υπάρχει αριθμός α ... α (πλάγια)
155 3η γραμμή ai + bj + ck Λείπει το βελάκι πάνω από το k
161 τρίτη γραμμή [xO, yO, xO, 1]T [xO, yO, zO, 1]T
184 λεζάντα του σχήματος 6.1 Σωλήνων Σηλήνωση
186 πρώτη γραμμή τομε-γάλο το μεγάλο (λείπει διάστημα)
189 4η γραμμή του κειμένου τοκέντρο το κέντρο (λείπει διάστημα)
195 τελευταία γραμμή πριν το σχήμα (απλου-)στικές (απλού-)στευτικές
200 τελευταία γραμμή προτελευταίας παραγράφου 0.5 0.25 (και στα δύο σημεία)
239 σχέση (7.36) Να αντιμετατεθούν τα 0 και 1 στους κλάδους της συνάρτησης
239 σχήμα 7.9 Ν42 Ν41
254 2η γραμμή μετά τη σχέση (7.49) Να στοιχηθεί αριστερά
298 6η γραμμή εσωτερικό εξωτερικό
308 4η γραμμή της παρ. 8.4.1 (εν-)διαφέρον (εν-)διαφέρων
311 2η γραμμή της παρ. 8.4.3 [Bouk70 [Bouk70β
311 4η γραμμή από το τέλος ... παράλληλο με το ΧΥ ΧΖ
334 σχήμα 9.2 Λείπουν τα (α) και (β) από τις δύο εικόνες
337 στη σχέση προς το τέλος της σελίδας ε: = Εx, y - O x, y ε = Εx, y - O x, y (Διαγράφονται οι : )
338 σχήμα 9.6 Λείπουν τα (α) και (β) από τις δύο εικόνες
350 τελευταία γραμμή πορηγούμενο προηγούμενο
352 3 γραμμές πριν από το τέλος αποροφούμενο φως απορροφούμενο
353 5η γραμμή διάχτυτη διάχυτη
354 λεζάντα του σχήματος 10.6 Κατευθυνόμενη Κατευθυνόμενης
357 1η γραμμή της 2ης παραγράφου κατευθυνόμη κατευθυνόμενη
358 7η γραμμή I = Ia + Id + Is I = Ig + Id + Is
361 2η γραμμή της προτελευταίας παραγράφου συγγραμικές συγγραμμικές
378 2η σχέση της σελίδας Να διαγραφεί η μικρή παρένθεση πριν από το Ν0
392 στην Α10.3 Όπως η 10.1 Όπως η Α10.1
393 τελευταία γραμμή της Α10.10 Phong? Phong; (το ερωτηματικό να γίνει ελληνικό)
401 1η γραμμή ... οι σφαιρικά αντικείμενα... ... ή σφαιρικά αντικείμενα...
401 λίγο κάτω από τη μέση -π < arcsin( ) <= π -π <= arcsin( ) <= π
407 τελευταία γραμμή του κειμένου ... διάνυσμα ανάκλασης r ... διάνυσμα ανάκλασης R (με βελάκι)
408 στο σχήμα 11.11 και στη λεζάντα του το r να γίνει R (με βελάκι)
409 3η γραμμή αποδόσει αποδώσει
410 τελευταία γραμμή ευκρίνια ευκρίνεια
413 στον ψευδοκώδικα προς το τέλος της σελίδας 2m-k-1 2m-k-1 (δύο φορές)
415 σχέση (11.9) το τελευταίο "συνεπάγεται" να γίνει "μικρότερο ή ίσο"
417 2η γραμμή ... δεν είναι δυνατό να παραχθεί, ... ... δεν είναι δυνατή, ...
417 2η γραμμή της 2ης παραγράφου P να προστεθεί γραμμή από πάνω (είναι σημείο)
417 1η γραμμή της 3ης παραγράφου R3 E3
418 7η γραμμή του κειμένου Συπεπώς Συνεπώς
423 2η γραμμή του ψευδοκώδικα NC NC
423 4η γραμμή του ψευδοκώδικα c1=Ci c1=Ci
423 5η γραμμή του ψευδοκώδικα c2=Ci+1 c2=Ci+1
423 6η γραμμή του ψευδοκώδικα if (c1=c2) if (c1==c2)
423 7η γραμμή του ψευδοκώδικα RGB=RGBi RGB=RGBi
423 τελευταία γραμμή του ψευδοκώδικα Να γίνει: RGB=t*RGBi+(1-t)*RGBi+1
423 3 γραμμές πριν από το τέλος στροβυλι-σμού στροβιλι-σμού
424 3 γραμμές πριν από το τέλος της δεύτερης παραγράφου στροβυλισμού στροβιλισμού
424 λεζάντα του σχήματος 11.20 στροβυλισμός στροβιλισμός
425 1η γραμμή της δεύτερης παραγράφου στροβυλισμός στροβιλισμός
431 τελευταία γραμμή πριν από το σχήμα λεπτομέρια λεπτομέρεια
432 1η γραμμή της 3ης παραγράφου conrversion conversion
432 τελευταία γραμμή να διαγραφεί η παρένθεση πριν από το "επιφάνειας"
438 τελευταία γραμμή [Cook84] [Cook84β]
441 1η γραμμή [Papa99] [Papa98]
441 4η γραμμή να προστεθεί βελάκι πάνω από το Αi
441 6η γραμμή στροβυλισμού στροβιλισμού
442 3η γραμμή της 3ης παραγράφου στροβυλισμού στροβιλισμού
444 3η γραμμή της Α11.11 Fhong Phong
445 5η γραμμή της 2ης παραγράφου (Εικ. 12.1) (Εικόνα 12.1) και να μεταφερθεί η παρένθεση αυτή στο τέλος της πρότασης
446 4η γραμμή [Bouk70] [Bouk70α]
451 3 γραμμές πριν από την 12.2.6 9.2.2 10.2.2
452 σε σχέσεις μέχρι και τη σελ. 457 το μέτρο συμβολίζεται ||x|| να γίνει |x|
453 κάτω από τη σχέση (12.9) (12.7) (12.4)
454 τέλος της 1η παραγράφου της 12.2.7 9.2 10.2
455 στη σχέση (12.15) να διαγραφούν δύο κόμματα μετά τα RL και TL
459 κάτω από τη σχέση (12.24) (12.26) (12.23)
459 2 γραμμές πριν από την 12.3.3 ημιεθεία ημιευθεία
461 λίγο πάνω από τη μέση της σελίδας if (Parallel(Pi,r)) if (Parallel(Pi,r))
462 1η γραμμή της προτελευταίας παραγράφου (12.26) (12.27)
464 σχήμα 12.10 krl και ktl kr1 και kt1 ("ένα")
468 σχήμα 12.12 Τα (α) και (β) του σχήματος είναι ίδια!
468 λεζάντα του σχήματος 12.12, στο (β) περιβάλλοντων περιβαλλόντων
469 8η γραμμή του ψευδοκώδικα Πεδία τερματικού κόμβο: Πεδία τερματικού κόμβου:
469 2 γραμμές πριν από το τέλος του ψευδοκώδικα να διαγραφεί το κενό μετά το "node"
471 λεζάντα του σχήματος 12.14 χώρους χώρου
473 5η γραμμή το τρέχων voxel το τρέχον voxel
474 1η γραμμή να διαγραφεί (επαναλαμβάνεται στην προηγούμενη σελίδα)
475 λεζάντα του σχήματος 12.18 12.14 12.15
476 1η γραμμή της τελευταίας παραγράφου αυτή αυτής
478 5η γραμμή pexel pixel
482 σχήματα 13.1 και 13.2 οι εικόνες τους πρέπει να εναλλαγούν
482 τελευταία γραμμή αποδωθεί αποδοθεί
494 2η γραμμή της παρ. 13.3.1.2 Bidιrectional Bidirectional
494 σχήμα 13.12 η γωνία θ έχει σημειωθεί λάθος: όπως αναφέρεται και στο κείμενο, είναι η γωνία που σχηματίζει το κανονικό διάνυσμα με την ευθεία παρατήρησης.
495 τελευταία παράγραφο biderectional bidirectional (δύο φορές)
501 5η γραμμή της παρ. 13.3.3.2 όταν η η πλειοψηφία... όταν η πλειοψηφία...
501 3 γραμμές πριν το τέλος (συμ-)μετέχων (συμ-)μετέχον
503 1η και 4η γραμμή της παρ. 13.4.1 γενική εξίσωση φωτισμού εξίσωση γενικού φωτισμού
503 τελευταία γραμμή αλληλεπιδρόντων αλληλεπιδρώντων
505 4η γραμμή της φωτεινότητας περιβάλλοντος του έμμεσου φωτισμού από το περιβάλλον
505 1η γραμμή μετά τη σχέση (13.14) συνιστώσα διάχυτου συνιστώσα έμμεσου
508 2 γραμμές πριν τη σχέση (13.21) (σχήμα 13.20γ) (σχήμα 13.20β)
508 δεύτερος κλάδος της σχέσης (13.21) έξω στο element έξω από το element
508 2 γραμμές μετά τη σχέση (13.21) (σχήμα 13.20β) (σχήμα 13.20γ)
509 μετά τη σχέση (13.23) Όπου όπου
509 3η γραμμή της 2ης παραγράφου βάσεις βάσης
501 σχέση (13.31) στα x να μπει γραμμή από πάνω
518 5η γραμμή της 2ης παραγράφου εφαπτομενικές εφαπτόμενες
520 σχήμα 13.26 το τελευταίο σχήμα αριθμείται (ζ) (στ)
531 5η γραμμή της παρ. 14.2.4 (κα-)πλύλη (κα-)μπύλη
544 προτελευταία γραμμή της 2ης παραγράφου ευθεία κινητική ευθεία κινηματική
544 τελευταία γραμμή της 2ης παραγράφου ανάποδη κινητική αντίστροφη κινηματική
544 3 γραμμές πριν το τέλος δεύ- τερον δεύτερον
549 σχήμα 14.20 το σχήμα επάνω δεξιά έχει ένα σημείο παραπάνω
563 2η σχέση της σελίδας Ε'i Ε'j
569 στο [Deer88] Procenor Processor
569 στο [Fole91] A van Dam A. van Dam (λείπει μία τελεία)
570 στο [Glas88] Glassner S.A. Glassner A.S.
577   Ανάποδη κινητική 544 Να διαγραφεί
578 στο Ευθεία κινητική 544 Να διαγραφεί
579   Να προστεθεί: Κινηματική 544
580 στο Παρεμβολή γραμμική 211 γραμμική 211, 525 (και διαγραφή της αντίστοιχης γραμμής παρακάτω)
582   Χρωματικό σύστημα Να διαγραφεί