Γραφικά: Αρχές και Αλγόριθμοι

Σφάλματα 2ης Ανατύπωσης

Τελευταία ενημέρωση: 20 / 04 / 2004

17 2η γραμμή από τέλος
υλποιημένοι υλοποιημένοι
46
περίπου στη μέση Ι'n=anIn+bnI'n-1
Ι'0=I0
bn=1-an
Ι'n=anIn+I'n-1
Ι'0=a0I0
Να διαγραφεί
48
Σχήμα 2.25
Να μπεί label AB και στο πάνω λευκό τμήμα του τετραγώνου
60
3η παράγραφος Πρόσθεση . . . δεν είναι δυνατή. Να διαγραφεί.
66
Δύο πρώτες εξισώσεις της 3.1.3.2
Να φύγουν σύμβολα εσωτερικού γινομένου από δεξιά πλευρά του =

131
Προτελευταία γραμμή της 4.1.3
ή η
212
Σχήμα 7.2 λείπει

258 Εξίσωση (7.55) ...m1H... ...m1+H...
479
6η γραμμή από τέλος το στο